Kas gali būti diakonu?

Kandidatu į nuolatinius diakonus gali tapti tas vyras, kuris yra savyje atpažinęs ypatingos tarnystės Bažnyčiai charizmą ir nori atsiliepti į Dievo kvietimą tęsti ir įkūnyti Kristaus-Tarno pasiuntinybę. 

Žmogiškosios savybės ir evangelinės dorybės

Kandidatas į nuolatinius diakonus turi būti brandus krikščionis, pasižymintis žmogiškomis savybėmis bei evangelinėmis dorybėmis:

 • gebėjimu bendrauti;
 • turėti atsakomybės jausmą;
 • būti uolus ir išmintingas;
 • paprastas ir nuolankus;
 • turėti neturto dvasią;
 • branginti klusnumą;
 • pamaldus į Eucharistinį Jėzų ir Mariją;
 • broliška meile ir apaštališku uolumu;
 • meile Bažnyčiai ir jos misijai;
 • gebėti kurti brolišką bendruomenę;
 • pasirengęs tarnauti.

Kanoniniai reikalavimai

Nuolatiniais diakonais gali tapti pakrikštyti ir Sutvirtinimo sakramentą priėmę vyrai: nevedę, vedę ir našliai. Vyrai, pašaukti į diakonatą, būdami nevedę, yra įpareigoti gyventi celibate. Diakonais gali tapti ir vedę vyrai, kurie bent 5 metus gyvena sakramentinėje santuokoje ir krikščioniška dvasia geba vadovauti savo namams, turi gerą vardą. Taip pat:

 • vyrai, siekiantys tapti nuolatiniais diakonais, turi pasižymėti grynu tikėjimu, vadovautis gera intencija, turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • pasižymėti išbandytomis dorybėmis ir doru krikščionišku gyvenimu bei kitomis fizinėmis ir psichinėmis savybėmis, atitinkančiomis priimamų šventimų prigimtį;
 • kandidatai gali būti kilę iš visų visuomenės sluoksnių ir užsiimti bet kokia profesine veikla, jei tik ji nebus pripažinta nesuderinama su diakono tarnyste, atsižvelgiant į Bažnyčios normas bei išmintingą vietos ordinaro vertinimą. Diakono profesinė veikla taip pat turi būti suderinama su ugdymu ir diakono pastoracinėmis pareigomis;
 • kandidatai privalo būti laisvi nuo visų nereguliarumų ir kliūčių, išvardintų Kanonų teisės.

Kanoninės kliūtys

Kanonų Teisės Kodekse (1040–1042) nurodytos pagrindinės kliūtys tapti nuolatiniais diakonais:

 • psichikos liga, trukdanti atlikti tarnystę;
 • viešas tikėjimo ar Bažnyčios ir jos mokymo atsižadėjimas;
 • bandymas sudaryti negaliojančią santuoką;
 • įvykdyta tyčinė žmogžudystė ar tyčinis prisidėjimas prie aborto;
 • tyčinis savęs ar kito smarkus sužalojimas, bandymas nusižudyti, atlikimas veiksmų, kurie rezervuoti tik kunigams ar vyskupams;
 • neseniai įtikėjęs.

Minimalus kandidatų amžius:

 • nevedusieji – 30 metų;
 • vedusieji – 35 metų ir sutikus žmonai.
„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“
(plg. Lumen gentium, 29)