Prieš metus Lietuvoje įšventi pirmieji penki nuolatiniai diakonai

2018-06-24 || NDUC
Nuolatiniai diakonai 20170624 mst 023pg

Prieš metus, 2017-ųjų birželio 24 dieną, švenčiant Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje rankų uždėjimu ir malda Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ diakonais įšventino pirmuosius penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato.

„Viešpats mums leidžia suprasti, kad tarnysčių ratas turi būti platesnis, kad reikia jas skatinti ir prašyti, jog kiekvienas Bažnyčios narys pagal gautus talentus ir užduotis atsakingai bei visomis jėgomis prisidėtų prie Dievo karalystės kūrimo. Kai apaštalų laikų Bažnyčia gavo užduotį evangelizuoti visą pasaulį, Šventoji Dvasia paskatino gausinti tarnystes, o ne vien rūpintis tarnų gausėjimu. Krikščionių bendruomenė yra graži ir patraukli, išplėsdama erdvę charizmoms, kad visi galėtų dalyvauti bendroje misijoje“, – tądien sakė arkivyskupas metropolitas. Ir pabrėžė, jog diakonų pavyzdys yra pats Kristus-Tarnas, kuris plauna kojas saviesiems, atiduoda gyvybę už visus, parodydamas meilę iki galo. Diakonų užduotis – atstovauti šitaip tarnaujančiam Kristui, padėti visai Bažnyčiai Jo pavyzdžiu būti dar labiau tarnaujančia, skleisti Evangeliją, palaikyti ir priimti žmones, ypač vargstančius, kenčiančius, įsipareigoti teisingumui ir taikai. Per diakonus, tądien pabrėžė arkivyskupas, visa Bažnyčia prisiima diakoniją – tarnauti pasauliui. 

Telaimina Dievas prieš metus išventintuosius diakonus, jų šeimas ir tarnystę.

< atgal į sąrašą