Italijoje prieš penkiasdešimt metų įšventinti pirmieji nuolatiniai diakonai

2019-01-22 || Vatican News
Italia

Šiaurinės Italijos Vičencos vyskupija pirmadienį iškilmingai šventė penkiasdešimtąsias pirmųjų Italijoje nuolatinių diakonų šventimų metines. Vatikano valstybės sekretorius iškilmės dalyviams perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą.

Pirmieji septyni italai nuolatiniai diakonai – Vičencoje 1941 metais įsteigtos kongregacijos, Šv. Kajetono draugijos nariai – priėmė diakonystės šventimus 1969 metų sausio 22 dieną. 

Vičencos vyskupas Beniamino Pizziol jubiliejaus proga aukojo Šventąsias Mišias, dėkojo Viešpačiui, kad davė Bažnyčiai uolųjį kun. Ottorino Zanon, kurio pranašiška apaštalinė ir dvasinė veikla leido įgyvendinti Vatikano II Susirinkimo tėvų išsakytą troškimą Bažnyčioje atgaivinti nuolatinės diakonystės tarnystę. 

Šv. Kajetono draugija jubiliejaus proga Vičencoje surengė konferenciją tema: „Nuolatinė diakonystė – daigas, duodantis Bažnyčiai naujus vaisius“. 

Jubiliejinės iškilmės dalyvius telegrama pasveikino kardinolas Pietro Parolin, kuris perdavė popiežiaus Pranciškaus linkėjimus ir palaiminimą Vičencos vyskupui ir visiems iškilmės dalyviams. 

Popiežius, dvasinėje vienybėje su kongregacijos nariais ir visais vyskupijos tikinčiaisiais, džiaugiasi jubiliejine iškilme, skirta padėkoti Viešpačiui už brandžius žmogiškus ir dvasinius vaisius, kuriuos Šventoji Dvasia suteikė per nuolatinės diakonystės įsteigimą. Vičencos vyskupo Rodolfi remiamas kun. Zanon suvokė nuolatinę diakonystę kaip progą evangelizuoti šeimų neturinčius ir labiausiai stokojančius vaikus ir ugdyti Dievo ir brolių tarnystei pasiaukojusius asmenis, parašė telegramoje kardinolas Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius. 

Pasak šv. Kajetono draugijos vyresniojo kun. Venanzio Gasparoni, pirmuosius nuolatinius diakonus Italijoje parengęs kun. Zanon buvo pranašas visai Katalikų Bažnyčiai, nūdieną siekiančiai naujais pastoraciniais keliais atsiliepti į pasaulio reikalavimus. 

Nuolatinės diakonystės tarnystė, kurią vyko daugelis santuokoje gyvenančių vyrų, sparčiai auga daugelyje regionų ir yra vienas iš tinkamiausių bažnytinio atsinaujinimo ženklų nūdienos krikščioniškose bendruomenės, pasakė konferencijoje Šv. Kajetono draugijos vyresnysis. 

Nuolatinės diakonystės įsteigimo jubiliejus, po iškilmės Vičencoje bus paminėtas kitose Italijos vietovėse. Vasario 24–25 dienomis rengiama konferencija Krotonėje, Kalabrijoje, kuri buvo pirma Šv. Kajetono draugijos misijos vieta pietinėje Italijoje, ir kovo 23 dieną Romoje. Dar vienas minėjimas įvyks vasarą Vičencoje, kur kartu su Italijos Caritas rengiamas Italijos nuolatinių diakonų nacionalinis suvažiavimas.

 

Vatican News pranešimą galite skaityti čia

 

< atgal į sąrašą